میگن میشه فضول

میگن میشه فضول

———————————————-

میشه افضل

———————————————-

فضول. فاضل. فضایل

———————————————-

درسته.

———————————————-

همه اینا نیست

———————————————-

میشه اینا هم خانواده

———————————————-

شاید