محتوای مسابقه دوره اول چگونگی ایجاد نت های مختلف موسیقی…

محتوای مسابقه دوره اول
چگونگی ایجاد نت های مختلف موسیقی :بطری ها را یک خط قرار دهید به بطری آب اضافه کنید در بطری اول مقدار کمی آب بریزید وبه تدریج تابطری آخر حجم آب را در هر بطری اضافه کنید حالا با قاشق به تک تک بطری ضربه بزنید و سپس این کار را بدون نظم و ترتیب انجام دهید . .
مرحله بعد:نتیجه؟؟؟؟؟(گزارش مصور)
محتوای مسابقه دوره دوم
ایجاد خورشیدگرفتگی :
مراحل کار:یک توپ تنیس را درفاصله 60سانتی متری از چراغ قوه قرار دهید یک توپ پیک نیک را بین قرار گیرد.سپس اتاق را تاریک کنید چراغ قوه را به توپ تنیس بتابانید و توپ پینگ پنک را به دور توپ تنیس حرکت دهید توپ تنیس نقش کره زمین و توپ پینگ نیک را به دور توپ تنیس حرکت دهید.توپ تنیس نقش کره زمین و توپ پینگ پنک نقش کره ماه را ایجاد می کند.و چراغ قوه کار خورشید را انجام می دهد.درآخر ببینیدبا حرکت توپ پینگ پنگ بین چراغ قوه و توپ تنیس چه اتفاقی می افتد؟؟؟؟؟؟
مرحله بعد:نتیجه؟؟؟؟؟؟؟(گزارش مصور)