نقش دستوری( چه ) در دو مصرع زیر در کدام گزینه درست آمده…

نقش دستوری( چه ) در دو مصرع زیر در کدام گزینه درست آمده است ؟

آن روز به علم تو چه افزود /وز کرده خود چه برده ای سود
۱. هر دو قید پرسشی
۲ . هر دو مفعول
۳ . اولی نهاد و دومی صفت پیشین
۴ . اولی مفعول و دومی نهاد

———————————————-

گزینه ی۲

———————————————-

من بین یک و دو موندم. چرا یک نمیشه؟

———————————————-

راه تشخیص قید
۱-از فعل جمله می پرسیم کی کجا چگونه پاسخ فعل ما قید است پاسخ معناداری نمی دهد.
۲- قیدرا اگر ازجمله حذف کنیم معنای جمله تغییر نمیکند اما دراینجا با حذف چه معنا تغییر میکند

———————————————-

ممنون ‌

———————————————-

او آن روز چه چیزی را به علم تو افزود
تو از کرده ی خود چه چیزی را سود برده ای

———————————————-

خیلی ممنون🙏🙏🙏

———————————————-

🙏🙏