1134043354_3183161134043354_318316

———————————————-

سلام
فکر کنم ۱۵

———————————————-

سلام،دقیق بگید?

———————————————-

اگه اشتباه نکرده باشم دقیق ۱۵
اگه نه احتمالا ۱۵

———————————————-

من ۱۶تامیبینم

———————————————-

۱۶ مربع دقیق

———————————————-

منم ۱۶

———————————————-

منم که میگم که قطعا ۱۶تاست

———————————————-

ببینم کسی بیشترنمیبینه?

———————————————-

بشمارید

———————————————-

همیناکه وجودداره،شمانبایدمربع بسازید

———————————————-

چرا

———————————————-

فقط مربع های که وجودداره،کامل نکنید

———————————————-

پس اینجوری که ۷ تا میشه

———————————————-

نخیر اشتباه میگید

———————————————-

نه بیشتره،خودمربع بزرگ هست،اون مربع کوچیکا هرچهارتایی خودش داخل یه مربع دیگه هم هست

———————————————-

چرا؟

———————————————-

چون که گفته چند مربع نگفته جند مربع و مربع بزرگ

———————————————-

??خب گفته چندمربع،دیگه هرچی کوچک وبزرگ وجودداره بایدشمرده شه،ولی نبایدخودتون مربع درست کنید

———————————————-

من که از خودم در نمیارم

———————————————-

خب این پایین خودتون ساختید

———————————————-

بله

———————————————-

فکر کنم 4 تا باشه

———————————————-

1134043354_318354