1139485125_3553061139485125_355306

———————————————-

احسنت جامع و کامل?

———————————————-

ممنونم استاد??
قابلی نداشت
وویسم بفرستم کاملترخواهد شد.???

———————————————-

نه دیگه راضی به زحمتتون نیستیم?

———————————————-

????
تعارف نفرمایید.

———————————————-

نه آقا کافیست?