#تحلیل_نقاشی_کودک #ترسیم_یک_حفره کودکی که مرگ یکی از…

#تحلیل_نقاشی_کودک
#ترسیم_یک_حفره
کودکی که مرگ یکی از نزدیکان را به تازگی تجربه کرده در زمینه نقاشی خود یک حفره
می کشد وخود را در حالیکه آنرا پر می کند یا در حال کندن آن چاله ترسیم می کند.
موقعیت اعضای خانواده در اطراف این گودال نشانگر نزدیک ترین شخص در خانواده به او و نحوه کنار آمدنش با این مصیبت است.
کودکی که به تنهایی در تصویر کشیده شده بسیار احساس تنهایی می کند.
#تحلیل_نقاشی_کودک

کامل ترین کانال آموزش
هنر???
@childsart_6452