انشا در مورد کرونا دوران کرونا رو چطور گذراندید؟ ما در…

انشا در مورد کرونا

دوران کرونا رو چطور گذراندید؟

ما در دوران کرونا به حرف مسوولین خود گوش میکنیم
یک مسوول گفت کرونا خطرناک است
ما به خانه رفتیم
مسوول دیگر گفت کرونا مثل سرماخوردگی است
پس ما بیرون آمدیم
مسوول دیگر گفت کرونا میکشد
پس دوباره به خانه رفتیم
مسوول دیگر گفت باید همه جا باز شود‌
پس ما دوباره بیرون آمدیم
مسوول دیگر گفت وضعیت قرمز است
پس ما به خانه رفتیم
مسوول دیگر گفت وضعیت زرد است
پس بیرون آمدیم
مسوول دیگر گفت ما واکسن ساختیم
همه بیرون آمدیم
مسوول دیگر گفت امیدی به واکسن تا دو سال نیست
پس به خانه رفتیم
مسوول دیگر گفت کرونا صبح ها میخوابد و شب ها بیدار است
و ما ساعت 18 به خانه هایمان رفتیم

الان هم دم در نشستیم ببینیم مسوول دیگر چه میگوید?