#آموزش مجازی #فارسی چهارم #درس ششم #بخوان و حفظ کن #باران…

#آموزش مجازی #فارسی چهارم #درس ششم #بخوان و حفظ کن #باران #افسانه رحیمی #شهرستان لنگرود

درس ششم ، بخوان و حفظ کن ، باران

مدرس : افسانه رحیمی