#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #فرهنگ نوشتن صفحه ی ۴۰(مرور فصل)…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#فرهنگ نوشتن صفحه ی ۴۰(مرور فصل)

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱