#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۸صفحه ی ۴۱(مرور فصل) #مدرس:…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۸صفحه ی ۴۱(مرور فصل)

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱