#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۱۱صفحه ی ۴۲(مرور فصل)…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۱۱صفحه ی ۴۲(مرور فصل)

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱