#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۱صفحه ی ۴۰(مرور فصل) #مدرس:…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۱صفحه ی ۴۰(مرور فصل)

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱