خانم ناجی کسر تلسکوپی رو برداشتید چرااااا

خانم ناجی کسر تلسکوپی رو برداشتید چرااااا

———————————————-

گذاشتم عزیز اون قبلی اشتباهی بود
درستشو گذاشتم

———————————————-

1139485125_354525