تدریس کتاب #علوم ششم فصل #پنجم #زمین_پویا صفحه ۳۵ آموزگار…

تدریس کتاب #علوم ششم
فصل #پنجم
#زمین_پویا

صفحه ۳۵

آموزگار حامد زمانی