تدریس مرور فصل قسمت اول #فصل دوم ریاضی ششم #مدرس-ناجی…

تدریس مرور فصل قسمت اول
#فصل دوم ریاضی ششم
#مدرس-ناجی
#تدریس-ناجی
#فرهنگ نوشتن -سوال ۱-۶