? #فیلم_آقکند۱ تفکروپژوهش ? #آرشیو_تفکروفناوری_ششم…

? #فیلم_آقکند۱

تفکروپژوهش

? #آرشیو_تفکروفناوری_ششم
———————-
@tafakor_fanavary_sheshom6