? جلسه ی سوم از درس چهارم ? قرآن ششم @sheshomo5 ? رز آبی…

? جلسه ی سوم از درس چهارم ?
قرآن ششم
@sheshomo5
? رز آبی ?

⚛ ✍ کانال پنجم و کانال ششم