? جلسه ی دوم از درس چهارم? قرآن ششم @sheshomo5 ? رز آبی ?…

? جلسه ی دوم از درس چهارم?
قرآن ششم
@sheshomo5
? رز آبی ?

⚛ ✍ کانال پنجم و کانال ششم