همه مردم آموزگاران شما هستند … ? آدمهای خشمگین به شما…

همه مردم آموزگاران شما هستند …

? آدمهای خشمگین
به شما آرامش می‌آموزند

? آدمهای ریاکار
به شما یکرنگی و صداقت می‌آموزند

? آدمهای سرسخت و سختگیر
به شما نرمش می‌آموزند

? آدمهای وحشت زده
به شما شهامت می‌آموزند

? آدمهای سست و ضعیف
به شما ایمان می‌آموزند

? آدمهای سرد و بی‌روح
به شما عشق و مهربانی می‌آموزند

✅ همیشه در رابطه با آدمهایی که وارد زندگیتان می‌شوند از خود بپرسید:
این شخص برای یادآوری و آموزشِ چه چیزی به من، فرستاده شده؟
‎‌‌‌‌‌‌