فیلم آموزشی درس 4 ، @sheshomo5 ✔ درس چهارم قرآن ششم تدریس…

فیلم آموزشی درس 4 ،
@sheshomo5
✔ درس چهارم قرآن ششم
تدریس : خانم یونس زاده
? جلسه اول

⚛ ✍ کانال پنجم و کانال ششم