#فارسی درس پنجم هفت خان رستم به همراه معنی کلمات و معنی…

#فارسی
درس پنجم
هفت خان رستم
به همراه معنی کلمات و معنی بیت ها
مدرس:عباس ملک فر