سلام بی زحمت همکاران سوال پاسخ می دهید سه کسر بین یک دوم…

سلام بی زحمت همکاران سوال پاسخ می دهید
سه کسر بین یک دوم و ۴ بنویسید.

———————————————-

مخرج ها را برابر کنید..بعد از برابر کردن مخرج ها کسرهای بین یک دوم و هشت دوم همان کسرهای بیت یک دوم و چهار است.
سه دوم‌…چهار دوم.‌‌پتج دوم.‌.شش دوم..هفت دوم..

———————————————-

بین یک و دو؟؟؟

———————————————-

تشکر استاد گرامی