#ریاضی_ششم #ضرب_کسرها_روی_شکل #ناحیه_یک_سنندج…

#ریاضی_ششم

#ضرب_کسرها_روی_شکل

#ناحیه_یک_سنندج

#دبستان_آموزگار

#پرستو_توانا