#درس: نگارش ششم #موضوع :حل کردن درس ۵ نگارش درس هفت خان…#درس: نگارش ششم
#موضوع :حل کردن درس ۵ نگارش درس هفت خان رستم همراه با توضیح کامل
#اموزش وپرورش :استان کردستان
#مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
#مدرس: میترا امیری

———————————————-

سلام همکاربزرگوار

سپاس بابت تدریس زیباتون

اما به نظر بنده گفت وجو ،جست وجو واین قبیل واژه ها از لحاظ دستوری فعل نیست و به کار بردن فعل مرکب برای این واژه ها صحیح نیست