#درس: فارسی ششم ابتدایی #موضوع: تدریس و معرفی حروف اضافه…

#درس: فارسی ششم ابتدایی
#موضوع: تدریس و معرفی حروف اضافه ومتمم
#اموزش وپرورش: استان کردستان
#مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک #سنندج مدرس: میترا امیری