#درس :ریاضی ششم #موضوع: حل تمرینات مرور فصل ص۴۰ و۴۱همراه…

#درس :ریاضی ششم
#موضوع: حل تمرینات مرور فصل ص۴۰ و۴۱همراه با توضیح
#آموزش وپرورش: استان کردستان
#مدرسه: شهید نقشبندی ناحیه یک سنندج
#مدرس: میترا امیری