تدریس قسمت سوم هفت خان رستم #پاسخ به درک مطلب -تحلیل کامل…

تدریس قسمت سوم هفت خان رستم
#پاسخ به درک مطلب -تحلیل کامل بیت ها
#معنی واژگان
مدرس -ناجی
تدریس -مجازی