اگه ترامپ بایدن و بایدن نایدن یا بایدن بایدن و ترامپ…

اگه ترامپ بایدن و بایدن نایدن
یا
بایدن بایدن و ترامپ نایدن
فقط خدا زانی چوه وه سرمان بایدن??
“مکالمه دو کورد درباره سیاست آمریکا و تاثیر آن در معیشت مردم”

———————————————-

‏هیچکس الان جای ملانیا نیست
نمیدونه فردا شب به عنوان زن رئیس جمهوره براش غذا میارن
یا خودش باید کتلت درست کنه
خدا واسه هیچ زنی نیاره این دلشوره رو?

———————————————-

تازه باید ظرفام بشوره?

———————————————-

نه ظرفشویی آزمایش داره???