سلام متن زیر چند تا جمله داره وطن، سرفراز باشی و جاودان

سلام متن زیر چند تا جمله داره
وطن، سرفراز باشی و جاودان

———————————————-

وطن منادا بتنهایی یه جمله
سرفراز باشی یه جمله
جاودان فعلش حذف شده یه جمله
باهم سه جمله

———————————————-

می شود نوشت وطن سرافرار وجاودان باشید .ک یه جمله است

———————————————-

نه ای وطن خودش یه جمله س شبه جمله س

———————————————-

نمیشه گفت
ای وطن
سرفراز و جاودان باش که باهم میشن دو جمله

———————————————-

درسته

———————————————-

از سه جمله تشکیل شده
وطن=منادا
یک فعل موجود داره (سرفراز باشی)
ویک فعل محذوف(جاودان باشی)که در اینجا فعل محذوفه