#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۴ صفحه ی ۳۹ #مدرس: رشاد…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۴ صفحه ی ۳۹

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱