#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #سوال ۳ صفحه ی ۳۹ #مدرس: رشاد…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#سوال ۳ صفحه ی ۳۹

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱