تدریس کتاب #ریاضی ششم فصل دوم #کسر مبحث #محاسبات_کسر…

تدریس کتاب #ریاضی ششم
فصل دوم #کسر
مبحث #محاسبات_کسر
#راهبرد_رسم_شکل
صفحه ۳۹

آموزگار حامد زمانی