1139485125_3542031139485125_354203

———————————————-

عکس برنامه ای درست کردین رو لطف می کنین

———————————————-

برنامه ای رو که علامت زدم با اون pdf کتابها رو باز می کنم وروش می نویسم .

———————————————-

1139485125_354225