#علوم ششم #درس دوم #آزمایش رنگ‌بری پتاسیم پر منگنات…

#علوم ششم
#درس دوم
#آزمایش رنگ‌بری پتاسیم پر منگنات
#بااستفاده از تکنیک پرده سبز

#مدرس:رشاد عزیزی
#آموزش و پرورش ناحیه یک سنندج
#مدرسه:شاهد امید کرانی