#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #کار در کلاس ۱ صفحه ی ۳۸ #مدرس:…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#کار در کلاس ۱ صفحه ی ۳۸

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱