#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #فعالیت صفحه ی ۳۸ #مدرس: رشاد…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#فعالیت صفحه ی ۳۸

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱