تدریس کتاب #ریاضی ششم فصل دوم #کسر مبحث #محاسبات کسر…

تدریس کتاب #ریاضی ششم
فصل دوم #کسر
مبحث #محاسبات کسر
#راهبرد_رسم_شکل
صفحه ۳۸

آموزگار حامد زمانی