1139485125_3538121139485125_353812

———————————————-

قسمت ج

———————————————-

ج
۱/۴×۳/۵®=۳۳
۳
—–®=۳۳
۲۰
®=۶۶۰÷۳=۲۲۰

———————————————-

سلام میشه جواب سوال منو هم بگین?

———————————————-

سوال؟؟

———————————————-

1139485125_353830

———————————————-

اگه گفت اینو رو محور نشون بدین چه جوری نشون بدم

———————————————-

خانم ناجی لطفا جواب بدین?