1003083466_112679

1003083466_112679

———————————————-

فانی و حاجی میرزایی?

———————————————-

همه ضعیف ،

———————————————-

این چیع ؟؟

———————————————-

خودزنی
به روش مدرن

———————————————-

???

———————————————-

مگه اصلا وزیر داره آموزش و …