?? تدریس #ریاضی_ششم ? #فصل_دوم #کسر ?#فعالیت_صفحه_32 و…

?? تدریس #ریاضی_ششم
? #فصل_دوم #کسر
?#فعالیت_صفحه_32 و #کاردرکلاس_صفحه_32
✏ مبحث : تقسیم کسرها
?‍? المیرا نیک طاش