نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا همکاران عزیز سلام . نقش…

نیکی به جای یاران فرصت شمار یارا

همکاران عزیز سلام .
نقش فرصت چیه؟

———————————————-

مسند

———————————————-

سلام
فرصت جزء فعل امرهست
فرصت شمار فعل امر

———————————————-

بله امریه

———————————————-

چون شمار معنی شمردن عدد نمیده بلکه به معنای به حساب آوردن ودانستن هست ودر این معانی به مفعول ومسند نیاز داره

———————————————-

ممنون

———————————————-

متشکر