فیلم آموزشی ، آموزش ساخت فرم حضور و غیاب و آزمون آنلاین…

فیلم آموزشی ،

آموزش ساخت فرم
حضور و غیاب و آزمون آنلاین
بسیار راحت و کاربردی
برای نرم افزار شاد و هر نرم افزار دیگر
? قسمت اول
مدرس : خدیجه عباسی و حسین ریسیان