#فارسی شعر سخن صفحه ی ۳۰ همراه با معنی کلمات سخت و بیت ها…

#فارسی
شعر سخن
صفحه ی ۳۰
همراه با معنی کلمات سخت و بیت ها
مدرس:عباس ملک فر