#ریاضی ششم #فصل دوم کسر #کار در کلاس صفحه ی ۳۷ #مدرس:…

#ریاضی ششم
#فصل دوم کسر
#کار در کلاس صفحه ی ۳۷

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱