#ریاضی ششم #فصل اول #حل نمونه سوالات احتمانی فصل اول جهت…

#ریاضی ششم
#فصل اول
#حل نمونه سوالات احتمانی فصل اول جهت مرور و یادآوری

#مدرس: رشاد عزیزی
#دبستان شاهد شهید امید کرانی
#سنندج ناحیە ۱