1003083466_1126611003083466_112661

———————————————-

ولا اینو متوسطه اول به زور میخونن چه برسه ۳ ابتدایی

———————————————-

سلام به ترتیب در جدول ??

من خواهم خواند _ من میخوانم _ من خوانده ام

تو خواهی خندید _ تو میخندی _ تو خندیدی

او خواهد رفت _او میرود _ او رفت

ما خواهیم نوشت _ ما مینویسیم _ ما نوشته ایم

شما خواهید امد _ شما می آیید _ شما آمدید

آنها بازی خواهند کرد _ آنها بازی می کنند _ آنها بازی کردند

جمله ها?
مینا دیروز برای خواهر کوچکش کتاب داستان خواند

احمد دیروز برای خواهر کوچکش کتاب داستان خواند

احمد هرروز برای خواهر کوچکش نقاشی میکشد

———————————————-

اول برای بچه هاضمیر های جدا و پیوسته رو توضیح دهید .
سپس زمان حال ،گذشته و اینده

———————————————-

ممنونم ???خیلی لطف کردی

———————————————-

???