یعنی کسی از همکارا مدرک کارشناسی ارشد نداره???????????

یعنی کسی از همکارا مدرک کارشناسی ارشد نداره???????????

———————————————-

حتما نداره دیگ
تعجب داره ؟

———————————————-

شما ببخشید??میبخشید???

———————————————-

شما ناراحت شدین ک چرا کسی نداره
من میگم مگه تعجب داره

———————————————-

ن واقعا الان ک دارم میبینم تعجبی نداره واقعا!!!!!!!!!!