سلام صبحتون بخیر ..ببخشید کسی میدونه …فرزندان پر تلاش و…

سلام صبحتون بخیر ..ببخشید کسی میدونه …فرزندان پر تلاش و گل دماغ پرور به ترتیب چی هستند اضافی یا وصفی

———————————————-

هر دو ترکیب وصفی

———————————————-

فرزندان پرتلاش اضافی وگل دماغ پرور ترکیب وصفی

———————————————-

چون پرتلاش و دماغ پرور هردو صفت هستند میشن ترکیب وصفی