سبحان سانبلی کلاس ششم مدرسه خردورز توضیح لایه های زمین از…

سبحان سانبلی
کلاس ششم
مدرسه خردورز
توضیح لایه های زمین از نظر شیمیایی
خانم مالکی