زنگ فارسی خوانداری،شعر سخن طاها مدبروانقی کلاس ششم،مدرسه…

زنگ فارسی خوانداری،شعر سخن
طاها مدبروانقی
کلاس ششم،مدرسه خردورز
معلم:خانم مالکی